تحلیل خطواره‌ها و شکستگی‌های مرتبط با پهنه گسلی صحنه با استفاده از تکنیک‌های دورسنجی و فرکتالی (باختر ایران)

نوع مقاله : علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده علوم ‌پایه دانشگاه بوعلی سینا، همدان

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد تکتونیک، دانشکده علوم ‌پایه دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده

گسل صحنه با درازای حدوداً 100 کیلومتر و سازوکار امتدادلغز راستگرد یکی از چشمه­های لرزه‌ای مهم در باختر ایران است و از سه قطعه جنوب خاوری، مرکزی و شمال باختری تشکیل شده است. در این مطالعه ابتدا شکستگی‌ها و خطواره‌های پهنه گسلی صحنه با استفاده از تکنیک‌های سنجش از دور از تصاویر ماهواره‌ لندست و مدل‌های سایه ارتفاعی استخراج شده است. سپس تحلیل‌های فرکتالی شکستگی‌ها و خطواره‌های ساختاری جهت تعیین مناطق با تراکم شکستگی بالا محاسبه گردیده است. شکستگی‌های و خطواره‌های منطقه روندی نزدیک به گسل اصلی داشته و در مناطق نزدیک به پهنه گسلی تراکم بالایی دارند. با توجه به مطالعات صحرایی در امتداد قطعه جنوب خاوری، امتداد و شیب گسل صحنه N60W/75NE و ریک بردار لغزش 15 درجه است که حرکت امتدادلغز راستگرد با مولفه نرمال گسل را نشان می‌دهد. در امتداد قطعه میانی حرکت راستگرد گسل باعث جابجایی حدود 16 کیلومتری آبراهه‌ها شده است. در قطعه شمال‌باختری گسل صحنه یک جابجایی راستگرد در روند آبراهه‌ها قابل مشاهده است و با بازگرداندن آبراهه‌های جابجا شده به حالت اولیه مقدار جابجایی حدود 850 متر محاسبه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of lineaments and fractures related to the Sahneh fault zone using remote sensing and fractal techniques (west Iran)

نویسندگان [English]

  • Reza Alipoor 1
  • Amir Hossein Sadr 1
  • Masoumeh Izadi 2
1 Assistant,Professor Faculty of Sciences, Bu- Ali Sina University, Hamedan
2 MS.c Student of Tectonic, Faculty of Sciences, Bu-Ali Sina University, Hamedan
چکیده [English]

The Sahneh fault with about 100 km length and strike-slip mechanism is located in the central parts of the MRF and divided into three segments as south-east, central and north-west sections. Firstly, in this study fractures and structural lineaments of the Sahneh fault zone have extracted using remote sensing techniques, Landsat satellite images and digital elevation model. Then, with fractal analysis of the fractures and lineaments of the study area, fractal dimension has computed for determination of high-density fractured area and detailed field studies. Fractures and lineaments of the region have a main trend near the main fault and indicate a high density near the fault zone. A fault plane with N60W/75SE strike, dip and 15S slip vector rake have obtained from the field studies along the south-east segment that indicates right-lateral strike-slip movement of the fault with normal component. Along the central segment, right-lateral movement of the fault caused about 16 km drainages offset. In the north-west segment of the Sahneh fault, a right-lateral offset along the drainages is visible and about 850 m offset have evaluated with restoration of the drainages to the initial stage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drainage
  • Lineament
  • Right lateral
  • Fractal
  • Sahneh fault