تعیین سن و نرخ رسوبگذاری سازند میشان در شمال خاوری فروافتادگی دزفول با استفاده از روش مگنتواستراتیگرافی

نوع مقاله : علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تکتونیک، گروه زمین شناسی، دانشگاه بیرجند

2 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه بیرجند

3 استاد، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه بیرجند

4 استادیار گروه زمین‌شناسی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

چکیده

سازند میشان یکی از واحدهای سنگ چینه­ای نئوژن است که در جنوب و جنوب باختری ایران گسترش فراوانی دارد. در سال­های اخیر به منظور دستیابی به سن دقیق این سازند، مطالعاتی با استفاده از داده­های فسیل شناسی و همچنین استفاده از ایزوتوپ­های استرنسیم انجام شده است. در مناطق چین خورده جوان همچون کمربند چین خورده زاگرس که حاوی رسوباتی هستند که دچار دفن شدگی عمیق نشده­اند، یکی از مناسب ترین روش­های بدست آوردن سن رسوبات، استفاده از مطالعه مغناطیس دیرینه است. با استفاده از این روش می­توان رسوبات غیر دریایی رودخانه­ای و همچنین رسوبات آبرفتی را که اغلب فاقد ویژگی­های زیست چینه­ای و رادیومتریک مناسب جهت تعیین سن هستند را سن یابی کرد و  همچنین نرخ رسوبگذاری توالی مورد مطالعه را نیز بدست آورد. در این پژوهش سن سازند میشان با استفاده از روش مگنتو استراتیگرافی، در ناحیه تاقدیس جریک واقع در شمال خاوری فروافتادگی دزفول مطالعه شده است، در برش مورد مطالعه، سن مرز زیرین و بالایی سازند میشان به ترتیب 1/14 و 6/ 13 میلیون سال (میوسن میانی) برآورد شده است. همچنین میانگین نرخ رسوبگذاری برای این سازند بعد از تراکم ثانویه 38 سانتیمتر در هزار سال به دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the age and sedimentation rate of Mishan Formation in the northeast of Dezful embayment based on magnetostratigraphic method

نویسندگان [English]

  • ahmad lashgari 1
  • Mahmoud reza Hayhat 2
  • Mohammad mehdi Khatib 3
  • Mahdi Najafi 4
1 Ph.D Student in Tectonic, Department of Geology, University of Birjand
2 Assistant Professor, Department of Geology, University of Birjand
3 Professor, Department of Geology, University of Birjand
4 Assistant Professor, Department of Geology, Institute for Advanced Studies in Basic Sciences, University of Zanjan
چکیده [English]

Mishan Formation is one of the Neogene stratigraphic units that is widely distributed in the south and southwest of Iran. In recent years, in order to achieve the exact age of this formation, studies have been carried out using fossil data and the use of strontium isotopes. In the young folded areas, such as Zagros folded belt that containing sediments that have not been deeply buried, using magnetostratigraphic study is one of the most appropriate methods for obtaining the age of sediments. This method can be used for non-marine sediments such as alluvial deposits that often lack the biostratigraphic and radiometric properties for age determination can also obtain the sedimentation rate of the studied sequence. In the present study, the age of the Mishan Formation was studied using magnetostratigraphic method in Jarik anticline on the northeast of Dezful embayment. In the studied section, the age of the lower  and upper boundary of  the Mishan Formation, is estimated to be 14.1 and 13.6  million years (middle Miocene) respectively. Also the average sedimentation rate for this formation (after secondary compaction) was obtained 38 cm / 1000 years.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jarik anticline
  • Magnetostratigraphy
  • Mishan Formation
  • Dezful Embayment