استراتژی‌های توسعه اقتصادی گردشگری ‌جنگ (مورد مطالعه: منطقه قصرشیرین، استان کرمانشاه)

نوع مقاله : علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای برنامه‌ریزی فضایی کارآفرینی مناطق روستایی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشیار، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

امروزه گردشگری به عنوان یکی از منابع اقتصادی پایدار برای توسعه مناطق مختلف در نظر گرفته می­شود، منطقه قصرشیرین در استان کرمانشاه دارای بستر مناسب برای توسعه گردشگری جنگ و در نتیجه رونق اقتصادی می­باشد. این پژوهش که از نوع توصیفی– تحلیلی با ماهیت کاربردی می­باشد به دنبال این هدف است که گردشگری جنگ را به عنوان فرصت بالقوه­ای برای توسعه اقتصادی منطقه قصرشیرین معرفی نماید و برای گردآوری اطلاعات جهت اثبات آن از روش کتابخانه­ای و میدانی استفاده شده است و نیز  برای تحلیل داده­ها که از 311 پرسشنامه در قالب سه گروه (ساکنین، مدیران، گردشگران) به دست آمده­، از مدل تعیین راهبرد  SWOTاستفاده شد. نتایج نشان می­دهد که مجموعه نقاط محیط داخلی (قوت، ضعف) 2/3 و نیز مجموعه نقاط محیط خارجی (فرصت و تهدید) 1/2 می­باشد که راهبرد محافظه کارانه (ST) را شامل می­شود لذا با توجه به جدول  SWOTراهبردهایی از جمله: استفاده از نیروهای محلی برای اشتغال و فعالیت در فرصت­های ایجاد شده، شناخت تهدیدات این نوع از گردشگری و تلاش برای رفع آن، ایجاد موزه­ها و نمایشگاه­های خاص این نوع از گردشگری، آموزش جامعه محلی، جذب سرمایه بخش خصوصی­، ایجاد پکیج حمایتی در قالب این نوع از گردشگری، معرفی مناطق هدف این نوع از گردشگری درکشورهای همسایه و نیز  تقویت حس اجتماعی و مشارکت جمعی و سازماندهی تولیدات هم­راستا با توسعه گردشگری جنگ ضروری می­نماید

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic development strategies of war tourism (case study: Qasr Shirin District, Kermanshah Province)

نویسندگان [English]

  • FARZAD MIRZAEE 1
  • Rahmatullah Mansishizadeh, 2
  • Javad etaa 2
1 Ph.D. student in Spatial Planning of Entrepreneurship in Rural Areas, School of Earth Sciences, Shahid Beheshti University
2 Associate Professor, School of Earth Sciences, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Today, tourism is considered as one of the most sustainable economic resources of different regions,; the Qasarshirin district in Kermanshah province is a suitable place for the development of war tourism which results in economic prosperity and job creation. This descriptive-analytical study of the area seeks to introduce tourism as a potential opportunity for economic development in Qasr-e-Shirin region, and to gather information to prove it through library and field research. The data was analyzed using 311 questionnaires in three groups (residents, managers, tourists). The SWOT strategy was used. The results show that the collection of internal environment (strength, weakness) is 3.2 and the set of environmental points (opportunity and threat) is 2.1 which consist of conservative strategy (ST). Therefore, according to SWOT table, strategies including the use of local forces for employment and activities in the opportunities created, recognizing the threats of this type of tourism and trying to eliminate it, creating museums and exhibitions of this kind of tourism, training local community , attracting private sector investment, creating a supportive package in the form of this type of tourism, determining target areas for this type of tourism in neighboring countries, and strengthening the social and collective participation and development of productions related is necessary for the development of war tourism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Tourism
  • War Tourism
  • Strategy Determination
  • SWOT
  • Qasr Shirin