بایواستراتیگرافی سازند شیشتو 1 در برش حوض دوراه براساس کنودونت‌ها(جنوب شرقی طبس)

نوع مقاله : علمی -پژوهشی

نویسندگان

پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

چکیده

به منظور مطالعه عناصر کنودونتی، سازند شیشتو 1 برش در حوض دوراه انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. برش مورد مطالعه دارای توالی تخریبی – کربناته است که شامل 152 متر سنگ آهک، ماسه­سنگ و شیل است. همبری زیرین سازند شیشتو 1 بر روی سازند بهرام به صورت ناپیوسته و همبری بالایی آن با سازند شیشتو 2 به­طور پیوسته است. این سازند دارای ماکروفسیل­هایی همچون بازوپا، مرجان، ساقه لاله­وش، گونیاتیت و میکروفسیل­هایی همچون، کنودونت، فرامینیفر و بقایای موجودات دیگر (خار اسفنج، گاستروپود، ساقه لاله­وش) می­باشد. براساس مطالعات میکروسکوپی توالی سازند شیشتو 1 در برش حوض دوراه 4 جنس، 13 گونه، 4 زیر گونه با 4 زیست­زون کنودونتی به دیرینگی دونین پسین (فرازنین پیشین– فامنین پسین) شناسایی و معرفی گردید که معادل با زیست زون استاندارد جهانی می­باشند:Polygnathus webbi- Polygnathus dubius Concurrent Range Zone = Falsiovalis - jamieae BiozoneIcriodus symmetricus-Icriodus expansus Interval Range Zone= Rhenana – linguiformis BiozoneIcriodus cornatus- Palmatilepis grasilis grasilis Concurrent Range Zone= Triangularis –trachytera BiozonePolygnathus delicates Total Range Zone= Expansa – praesulcata Biozoneو 6 جنس، 13 گونه و 2 زیرگونه مربوط به بخش زیرین سازند شیشتو 2 به دیرینگی تورنزین پسین – ویزین پسین با 2 زیست زون کنودونتی شناسایی و معرفی گردید. Gnathodus girtyi cuneiformis- Gnathodus typicus Interval Range Zone = Crenulata – typicusBiozoneGnathodus pseudosemiglaber- Gnathodus collinsoni Concurrent Range Zone = Ancholaris- latus – texanus Biozone

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biostratigraphy of Shishtu 1 Formation in Howz-e-Dorah section based on the conodonts (eastern south of Tabas)

نویسندگان [English]

 • masoome eghbali
 • Bahaedin Hamdi
 • Mahmoud Reza Majidifard
Institute for Earth Sciences, Geological Survey of Iran, Tehran, Iran
چکیده [English]

IntroductionThe study area is located in the zone of Central Iran based on the structural divisions of Iran. Late Devonian deposits in central Iran are widespread. The Shishtu Formation is a two-stroke stratigraphic unit that is subdivided into two sub-formations called Shishtu 1 and Shishtu 2. Below the Shishtu 1 Formation is the Late Devonian (Frasnian-Famenian) and the Shishtu 2 Formation is early Carboniferous (Tournisian-Visean). The boundary between them is marked by a horizon of black charcoal shales called the Mouse horizon. The Paleozoic and Lower Triassic sediments in the Lut Zone are essentially similar to the Shotori Mountain Formations.Materials and MethodsHowz-e-Dorah section is located 57 km from Tabas town and 5 km from Deyhok village. After conducting library studies and selecting the appropriate shear in terms of thickness and separation of layers, the tectonic status of the area and the intended purpose by measuring layer thickness, fossil record collection, photography and sampling, extraction was conducted to extract the conodont elements.Results and DiscussionThe Shishtu Formation 1 is exposed at a thickness of 152 m in the Howz-e-Dorah section. The lower boundary of this sequence with the Bahram Formation is in disconformity with Middle Devonian and its upper boundary is in conformity with the Shishtu 2 Formation. Lithology of the Shishtu Formation 1 alternates from medium to thick bedded brown sandstones, green shales and thin bedded dolomitic white limestones, thin to thick bedded gray limestones, and highly diverse masses. It is high in conodont microfossils and macrofossils such as brachiopods, bryzoas, corals and crinoids. Notable points in this section are the presence of coral limestones, especially brachiopods, which are of late Devonian age in central Iran. The uppermost and last rock unit of the studied section is a 28 m outcrop of cephalopod horizon, outcropped as intermediate red limestone, indicating a short period of no sedimentation. Based on conodonts element studies, the sequence of late Shishtu Formation 1 to Late Devonian (Early Frasnian - Late Feminine) introduces 4 genus, 13 species, 4 subspecies with 4 conodonts biozonesThe anterior part of Shishtu 2 Formation ages back to Late Tournisian - Late Visean. 6 genus, 13 species, 4 subspecies, 13 species and 2 subspecies were identified in Howz-e-Dorah section. According to the studied conodonts elements, the sedimentary environment of the studied section is shallow and close to shore, and the conodonts species in the Shishtu 2 Formation are formed in oxygen and continental slope environments.ConclusionThe study of Shishtu Formation 1 and the basal part of Shishtu Formation 2 resulted in the identification of a high diversity of conodonts in the Howz-e-Dorah section. In addition to the high diversity of conodonts, the diversity of invertebrates, especially brachiopods, has been very high. Depending on the biofacies, depth and depositional environment of the Shishtu Formation 1, due to biofacies, the environment was offshore. Also, the presence of conodonts species is characteristic of tidal environments in Shishtu 1 Formation. The base part of Shishtu 2 is formed in low oxygen environments which are common in lower continental slopes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Howz-e-Dorah section
 • Late Devonian
 • Shishtu 1 Formations
 • Conodont
 • Frasnian-Famennian
 1. -اشتوکلین، ی.، نبوی، م.ح.، افتخار نژاد، ج. و زاهدی، م.، 1346. گزارش زمین‌شناسی نقشه 250000/1 بشرویه، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
 2. -غلامعلیان، ح.، 1383. مقاله داده‌‌های نوین درباره مرز فرازنین – فامنین در برش کال سردر، شرق طبس، ایران مرکزی، نشریه علمی پژوهشی رخساره‌های رسوبی، دانشگاه فردوسی مشهد، شماره 7، ص 51-64.
 3. -فلاح زاده، ن.، شکاری فرد، ع. و دریابنده، م.، 1394. مقاله ارزیابی ژئوشیمیایی و تحلیل هیدروکربن‌زایی سازند شیشتو (دونین بالایی – کربونیفر زیرین) در ناحیه طبس، ایران مرکزی، ماهنامه علمی – ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز –شماره 124، ص 46-51.
 4.  
 5.  
 6. -Ashouri, A.R., 2006. Middle Devonian-Early Carboniferous Conodont Faunas from the Khoshyeilagh Formation, Alborz Mountains, North Iran, Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran, v. 17(1), p. 53-65.
 7. - Bahrami, A., Corradini, C., Jeffrey Over, D. and Yazdi, M., 2013. Conodont baostratigraphy of the upper Frasnian - lower Famennian transitional deposites in the Shotori Range, Tabas area, Central – East Iran Microplate , Bulletine of Geosciences, p. 369-388.
 8. -Berberian, M. and Soheili, M., 1973. Structural history of central Lut; consolidation of the supposed Lut Block during the Early Kimmerian orogeny a preliminary field note, Geological Survey of Iran, internal report, 17 p.
 9. -Berberian, M. and Nogol, M., 1974. Preliminary explana- tory text of the geology of Deh Sard and Khabr maps with some remarks on the metamorphic complexes and the tectonics of the area (two geological maps, 1:100,000, from the Hajiabad quadrangle map), Geological Survey of Iran, internal report, 60 p.
 10. -Craoford, D.A., 1977. A summary of isotopic age dute for Iran, Pakistan and India Memoire Hors – Serie, N. 8 de la Societe Geologigue.
 11. -Flugel, H., Stocklin, J., Eftekhar Nezhad, J. and Hushman dzadeh, A., 1961. Bibliograpy shishtu Formation in Central Iran, A Geological survey of Iran.
 12. -Flugel, E., 2004. Microfacies Analysis of Limestone; Berlin, Springer, Verlag, 976 p.
 13. -Gholamalian, H., 2007. Conodont biostratigraphy of the Frasnian–Famennian bound ary in the Esfahan and Tabas areas, Cen tral Iran, Geological Quarterly, v. 51(4), p. 453-476.
 14. -Gholamalian, H., Ghorbani, M. and Sajadi, S.H., 2009. Famennian Conodonts From Kal-E-Sardar Section Eastern Tabas, Central Iran, Rivista Italian di paleontologia Stratigraphia, p. 151-185.
 15. -Harold, F., Austin, R.L. and Druce, E.R., 1969. British Avonian (Carboniferous) conodont Fsunas, and their value in local and intercontinental correlation, 302 p.
 16. -House, M.R., 2002. Strenght, timing, setting and cause of mid-palaeozoic extinctions, PalaeogeographyوPalaeoclimatology, Palaeoecology, v. 181, p. 5-25.
 17. -Ji, Q. and Ziegler, W., 1993. Courier Forschungsinstiiut Senckenberg, The Lali Section: An Excellent Refrence Section for Upper Devonian in South China, Cour. Forsch, Inst. Senckenberg, 157 Frankfurt a.M.,21.5.,183 p.
 18. -Mossioni, A., Franceschelli, M. and Corradini, C., 2014. Selected Famennian (Late Devonian) events (Condroz, Annulata, Hangenberg) in Sardinia and in the Carnic Alps: conodont biostratigraphy, magnetic susceptibility and geochemistry, Università degli Studi di Cagliari Facoltà di Scienze, MM. FF. NN.171 p.
 19. -Nabavi, A. and Alavi, M.H., 1960. Geol. Survey Iran, Rep, Rutner in preparation, M., No. 5.
 20. -Sandberg, C.A., Ziegler, W., Leuteritz, K. and Brill, S.M., 1978. Phylogeny, speciation and zonation of Siphonodella (Conodonta, Upper Devonian and Lower Carboniferous), Newsletter Stratigraphy, v. 7, p. 102-120.
 21. -Sandberg, C.A. and Gutschick, R.C., 1984. Distribution, microfauna and source-rock potential of Missisippian Delle Phosphatic Member of Woodman Formation and equivalents, Utah and adjacent State, in Woodward, Jane, Meissner, F.F., and Clayton, J.L., eds., Hydrocarbon source rocks of the Greater Rocky Mountain region. Denver, Colorado, Rocky Mountain Association of Geologists, p. 135-178, 17 figs., 8 pls.
 22. -Stokline, J., Eftekharnejad, J. and Houshmandzadeh, A., 1965. Geology of the Shotori Range (Tabas area, east Iran), Geological Survey of Iran, Reports, v. 3, 69 p.
 23. -Sweet, W., 1988. The Conodonta Morphology,Taxonomy, paleoecology and Evolutionary History of a long-Extinct Animal Phylum-New York. oxford-Clarendone Press.Oxford, Geological Society of America Special Papers, v. 196, p. 179-194.
 24. -Yazdi, M., 1999. Late Devonian – Carboniferous Conodonts from eastern Iran, Riv. Ital. Paleont. Strat. , v. 105, p. 167-200.
 25. -Ziegler, W., 1977. Catalogue of conodonts, Vollum1, E.schweizerbartsche verlangsbuchhandlung, 500 p.
 26. -Ziegler, W., 1977. Catalogue of conodonts, Vollum 4, E.schweizerbartsche verlangsbuchhandlung, 444 p.
 27. -Ziegler, W. and Sandberg, C.A., 1984. Palmatolepis based revision of upper part of standard Late Devonian of conodont zonation.
 28. -Ziegler, W. and Sandberg, C.A., 1990. Late Devonian standard conodont zonation, Cour. Forchungstinst. Senckenb, v. 121, p. 1-115.