نویسنده = کمال سیاه چشم
تعداد مقالات: 4
1. بررسی‌های سطحی و زیرسطحی بر روی زمین‌شناسی و ویژگی‌های سیال کانه‌ساز در اندیس مس پورفیری نیاز، غرب مشکین شهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 فروردین 1400

10.29252/esrj.2021.214928.0

هادی محمدیان؛ علی اصغر کلاگری؛ علی اصغر کلاگری؛ وارطان سیمونز؛ کمال سیاه چشم


3. تفسیر و مقایسه داده‌های مغناطیسی و نتایج حفاری‌های انجام شده در کانسار اسکارن آهن خاک سرخ، غرب یزد

دوره 9، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 110-123

10.29252/esrj.9.3.110

ساسان ملکی؛ علی اصغر کلاگری؛ کمال سیاه چشم؛ سعید علیرضایی


4. اکتشافات ژئوشیمیایی سنگی اندیس پلی متال هفت صندوق (شمال غرب تاکستان)؛ با تأکیدی بر روش فرکتالی

دوره 8، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 119-136

زهرا احتشام؛ کمال سیاه چشم؛ وارطان سیمونز؛ بهروز آهین