نویسنده = عادل ساکی
تحلیل استرین نهایی در شیست‌های آندالوزیت دار جنوب شرق همدان

دوره 11، شماره 2، تیر 1399، صفحه 193-208

10.52547/esrj.11.2.193

بابک سامانی؛ عادل ساکی؛ سحر تقی زاده


تحلیل پتروفابریکی و استرین نهایی در گرانیتوئید دگرشکل شده سامن

دوره 8، شماره 4، آبان 1396، صفحه 45-59

بابک سامانی؛ عادل ساکی؛ سمیرا آزادی مهر