نویسنده = سید محمد زمانزاده
بررسی ساختار مورفولوژیکی- زمین‌ساختی ارتفاعات سیاه کوه در ناحیه دامغان با استفاده از پارامترهای تندی و فرورفتگی.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1400

10.52547/esrj.2022.225004.1088

فاطمه کیارستمی؛ مجتبی یمانی؛ ابوالقاسم گورابی؛ سید محمد زمانزاده؛ محمدرضا قاسمی


‌بازسازی تغییرات شبکه هیدروگرافی پیرامون دماوند براساس داده‌های مورفومتری و رسوب‌شناسی

دوره 11، شماره 2، تیر 1399، صفحه 51-66

10.52547/esrj.11.2.51

ابوطالب محمدی؛ مجتبی یمانی؛ ابراهیم مقیمی؛ ابوالقاسم گورابی؛ سید محمد زمانزاده