نویسنده = جمیله توکلی نیا
ظرفیت نهادی و توسعه پایدار منطقه‌ای (موردپژوهی: شهرستان‌های بجنورد و راز و جرگلان، استان خراسان شمالی)

دوره 14، شماره 4، 1402، صفحه 61-77

10.48308/esrj.2022.102411

خداکرم ملایی؛ لطفعلی کوزه گر کالجی؛ محمدتقی رضویان؛ جمیله توکلی نیا


مدیریت شهری با رویکرد مدیریت سبز، مورد پژوهش محله تجریش

دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 70-88

10.48308/esrj.2022.100770

ندا باقری؛ محمدتقی رضویان؛ جمیله توکلی نیا


ارزیابی برنامه‌های ملی توسعه و اسناد فرادست از منظر عدالت محیط زیستی با تأکید بر تکنولوژی سبز (مورد پژوهی: کلانشهر تهران)

دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 89-109

10.52547/esrj.11.2.89

علی اصغر لشگری؛ جمیله توکلی نیا؛ لطفعلی کوزه گر کالجی؛ زهره فنی؛ پگاه مریدسادات


ارزیابی تأثیر گردشگری در توسعه اقتصادی شهر تهران

دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 214-230

10.52547/esrj.10.3.214

محمد پروین؛ محمد تقی رضویان؛ جمیله توکلی نیا


فراتحلیل کیفی از مقالات علمی ناظر بر شهر-منطقه

دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 201-220

10.29252/esrj.9.4.201

الهام عباسی ورکی؛ جمیله توکلی نیا؛ ژیلا سجادی؛ مظفر صرافی