نویسنده = رضا ارجمندزاده
کانی‌شناسی، ژئوشیمی و ژنز کانسار مس- اورانیوم رسوبی آغل مسی، بلوک طبس، ایران مرکزی

دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 47-70

10.52547/esrj.11.4.47

رضا ارجمندزاده؛ ابراهیم شریفی تشنیزی؛ علی اکبر احمدی؛ امیر مهدوی؛ سیما توسلی؛ رحیم دبیری


مطالعه زونهای دگرسانی، ژئوشیمی و پتروژنز اندیس معدنی چاه‌شلغمی، شرق ایران

دوره 1، شماره 3، 1389

رضا ارجمندزاده؛ محمدحسن کریم‌پور؛ سیداحمد مظاهری؛ ژوزه فرانسیسکو سانتوز؛ جرج مدینا؛ سید مسعود همام