داوران

     
چینه شناسی   زمین شناسی اقتصادی
نام و نام خانوادگی دانشگاه ایمیل   نام و نام خانوادگی دانشگاه ایمیل
دکتر امیرمحمد جمالی مدیریت اکتشاف amjgeo@yahoo.com   دکتر فیروز علی نیا دانشگاه امیرکبیر دانشکده مهندسی معدن aliniaf@aut.ac.ir
دکتر نطقی مقدم پیام نور بیرجند (نانو فسیل) Mnmoghaddam17@yahoo.com, m.n.moghaddam@gmail.com   دکتر مقدسی دانشگاه پیام نور sjmoghad@pnu.ac.ir
دکتر رئیس السادات بیرجند (نانو فسیل) snraeisosadat@birjand.ac.ir   دکتر مهرابی دانشگاه خوارزمی Mehrabi44@yahoo.com,
خانم دکتر خاوری (نانو فسیل) Re_khavari@yahoo.com   دکترآفتابی دانشگاه کرمان aftabi@mail.uk.ac.ir
دکتر حسین وزیری مقدم دانشگاه اصفهان(چینه) Avaziri7304@gmail.com   محمد قادری دانشگاه تربیت مدرس mghaderi@modares.ac.ir
دکتر عزیزاله طاهری دانشگاه صنعتی شاهرود(چینه) ataheri@shahrood.ac.ir,   دکتر یزدی دانشگاه شهیدبهشتی m-yazdi@sbu.ac.ir​
دکتر علی اصغرثیاب‌قدسی دانشگاه ارومیه a.siabeghodsy@mail.urmia.ac.ir,   مجید قاسمی سیانی دانشگاه خوارزمی majid4225@yahoo.com
دکتر غبیشاوی مناطق نفت خیز جنوب Aghobishavi2@yahoo.com   دکتر مجرب عضو مدعو دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران mmojarab@gmail.com
دکتر قلاوند مناطق نفت خیز جنوب Ghalavand.h.nioc@gmail.com   دکتر زارع استاد تمام پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله mehdi.zare.iran@gmail.com
دکتر محبوبه حسینی برزی دانشگاه شهید بهشتی M_hosseini@sbu.ac.ir   دکتر کلاگری دانشگاه تبریز calagari@tabrizu.ac.ir,
دکتر محمد وحیدی نیا دانشگاه فردوسی مشهد vahidinia@yahoo.com,
vahidinia@ferdowsi.ac.ir
  دکتر اردشیر هزارخانی دانشگاه امیرکبیر ardehez@aut.ac.ir
دکتر مغفوری مقدم دانشگاه لرستان چینه شناسی و سکانس irajmmms@yahoo.co.uk   دکتر عباس مقصودی دانشگاه امیرکبیر a.maghsoudi@aut.ac.ir
دکتر جهانبخش دانشیان دانشگاه خوارزمی jdaneshian@yahoo.com
daneshian@khu.ac.ir
  دکتر حسین شاهی معدن- اکتشاف – دانشگاه گناباد Hssn.shahi@gmail.com
دکتر سید حسین هاشمی دانشگاه خوارزمی Hashemi338@yahoo.com   دکتر محمد جعفر محمدزاده معدن- اکتشاف – دانشگاه سهند mohammadzadeh@sut.ac.ir
دکتر صیرفیان دانشگاه اصفهان Seyrafian_ali@yahoo.com,   دکتر مرادی اکتشافات نفت Moradi.abalfazl@gmail.com
دکتر عباس صادقی دانشگاه شهیدبهشتی a-sadeghi@sbu.ac.ir   دکتر عباس مقصودی در زمینه کانسارهای طلای ایران a.maghsoudi@aut.ac.ir
دکتر فاطمه واعظجوادی دانشگاه تهران vaezjavadi@ut.ac.ir   محسن‌احتشامی معین آبادی ​ تکتونیک ​m_ehteshami@sbu.ac.ir, 
دکتر فرشته سجادی دانشگاه تهران sajjadi@khayam.ut.ac.ir,   دکتر فیروز علی نیا دانشگاه امیرکبیر aliniaf@aut.ac.ir
    sajjadi39@yahoo.com   دکتر مسعود علیپور اصل دانشگاه صنعتی شاهرود Alipourr_m@yahoo.com
دکتر کاظم سیدامامی دانشگاه تهران kemami@ut.ac.ir   دکترعلیرضامظلومی‌بجستانی پیام نور خراسان رضوی  alrmazloumi@gmail.comal,
دکتر ماهانی پور دانشگاه کرمان A_mahanipour@uk.ac.ir,   دکتر پیمان افضل دانشگاه آزاد – جنوب تهران peymanafzal@yahoo.com, P_Afzal@azad.ac.ir
دکتر محمد قویدل انستیتو مهندسی نفت دانشگاه تهران M_ghavidelsyooki@yahoo.com   فرج الله فردوست استادیار صنعتی شاهرود Faraj_fardoost@yahoo.com
دکتر محمدرضا قاسمی دانشگاه تهران eghasemi@khayam.ut.ac.ir   دکتر  محمود مهرپرتو سازمان زمین شناسی mahmoodmehrparto@yahoo.com
محمودرضا مجیدی فرد پژوهشکده علوم زمین  mzamanipedram@yahoo.com   دکتر ابراهیم راستاد دانشگاه تربیت مدرس rastad@modares.ac.ir
دکتر فریبا فروغی دانشگاه تهران f.foroughi@ut.ac.ir   دکتر نادر تقی پور، دانشگاه دامغان، taghipour@du.ac.ir
دکتر مجید میرزایی عطاآبادی دانشگاه زنجان majid.mirzaie@znu.ac.ir   دکتر محمدحسین زرین کوب دانشگاه بیرجند zarinkoub@birjand.ac.ir
زمین شناسی اقتصادی   دکتر عبدالرحمن رجبی عضو هیات علمی بخش زمین شناسی دانشگاه تهران Abdorrahman.rajabi@gmail.com
دکتر هوشنگ اسدی هارونی دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکده مهندسی معدن hooshang@cc.iut.ac.ir, hooshang.asadiharoni@uwa.edu.au   دکتر سید وحید شاهرخی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد vahid.shahrokhi@gmail.com
دکتر آزاده ملک زاده شفارودی دانشگاه فردوسی مشهد Aza_malek@yahoo.com   دکتر سید علی حسینی سازمان زمین شناسی تهران a_hosseini57@yahoo.com
دکتر بهزادی دانشگاه شهیدبهشتی M_behzadi@sbu.ac.ir   دکتر بشیر شکوه سلجوقی سازمان انرژی اتمی، تخصص داده های سنجش از راه دور bashir.shokouh@gmail.com,
دکتر رشیدنژاد عمران دانشگاه تربیت مدرس Rashid@modares.ac.ir   دکتر حسین حسنی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تخصص داده های سنجش از راه دور hhassani@aut.ac.ir
دکتر سروش مدبری دانشگاه تهران modabberi@ut.ac.ir   دکتر هوشنگ پورکاسب شهید چمران  h.pourkaseb@scu.ac.ir 
دکتر سعید سعادت دانشگاه فردوسی مشهد saeidsaadat@yahoo.com   بهنام شفیعی بافتی دانشگاه گلستان behnam.shafiei@gmail.com
دکتر سیدرضا مهرنیا پیام نور قزوین srmehrnia@yahoo.com   دکتر معانی جو دانشگاه بوعلی سینا همدان mohammad@basu.ac.ir
دکتر قلمقاش سازمان زمین شناسی ghalamghash@yahoo.com   دکتر حسن زمانیان دانشیار دانشگاه لرستان  hasanzamanian@yahoo.com
دکتر محمدرضا حسین‌زاده دانشگاه تبریز(اقتصادی) MR-Hosseinzadeh@tabrizu.ac.ir   دکتر محمد حسن کرمیان دانشگاه تهران  
دکتر محمدعلی رجب زاده سازمان(طلا) Rajabzad@susc.ac.ir   دکتر سید غفور علوی دانشگاه تبریز , ghaforalavi@yahoo.com
دکتر مرتضی رزم آرا دانشگاه فردوسی مشهد razmaramorteza@gmail.com   آبشناسی
دکتر منیر مجرد دانشیار دانشگاه ارومیه m.modjarrad@urmia.ac.ir   خانم دکتر الهام فیجانی دانشگاه تهران elhamfijani@yahoo.com
دکتر  ایرج رساء دانشگاه شهیدبهشتی Iraj.rassa17@gmail.com   دکتر ابوالفضل رضایی استادیار دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان abolfazlrezaei64@gmail.com
دکتر  سعید علیرضایی دانشگاه شهیدبهشتی S-Alirezaei@sbu.ac.ir   دکتر اصغری مقدم دانشگاه تبریز(آب‌شناسی) moghaddam@tabrizu.ac.ir
دکتر  شهاب پور دانشگاه شهیدباهنر کرمان shahabpour@yahoo.com   دکتر امیر شمشکی سازمان زمین شناسی a_shemshaki@gsi.ir
دکتر  فرید مر دانشگاه شیراز moore@susc.ac.ir   دکتر آرش امینی دانشگاه گلستان a.amini@ju.ac.ir
دکتر  محمد حسن کریم پور دانشگاه فردوسی مشهد mhkarimpour@yahoo.com   دکتر آرش ندری چمران arashnadri@gmail.com
دکتر تخم چی دانشگاه تهران tokhmechi@ut.ac.ir   دکتر جواد بهمنش دانشگاه ارومیه j.behmanesh@urmia.ac.ir
دکتر خسرو ابراهیمی دانشگاه فردوسی مشهد kkhebrahimi@um.ac.ir,   دکتر جوانشیر عزیزی دانشگاه محقق اردبیلی، گروه مهندسی آب Javanshir22@yahoo.com
سنگ شناسی رسوبی و نفت   دکتر حسین محمدزاده دانشگاه فردوسی مشهد mohammadzadeh@um.ac.ir
ابولقاسم کامکار روحانی دانشگاه شاهرود- نفت و ژئوفیزیک kamkarr@yahoo.com   دکتر خدائی پژوهشکده علوم پایه کاربردی khodaeik@yahoo.com
دکتر الهام اسدی دانشگاه خوارزمی e_asadi@khu.ac.ir, e.asadi@khu.ac.ir,
elhamasadim@gmail.com
  دکتر خلقی دانشگاه تهران kholghi@ut.ac.ir,
دکتر اشکان اسدی شرکت نفت aasadi@pogc.ir   دکتر رضا جهانشاهی دانشگاه سیستان وبلوچستان jahanshahireza@science.usb.ac.ir,
دکتر امیرمحمد جمالی مدیریت اکتشاف amjgeo@yahoo.com   دکتر زهرا کی همایون پیام نور zkayhomayoon@pmu.ac.ir,
zkayhomayoon@gmail.com
دکتر بهرام علیزاده دانشگاه شهید چمران اهواز alizadeh@scu.ac.ir   دکتر سید سعید محمدی دانشگاه بیرجند ssmohammadi@birjand.ac.ir
دکتر بهروز رفیعی دانشگاه بوعلی همدان  behrouzrafiei@yahoo.com   دکتر علیرضا شهیدی سازمان زمین شناسی Alireza_shahidi@yahoo.com 
دکتر حسن محسنی دانشگاه بوعلی سینا همدان (سنگ رسوبی)  mohseni4@gmail.com   دکتر ضرغام محمدی دانشگاه شیراز zmohammadi@shirazu.ac.ir
دکتر رضا موسوی طسوج دانشگاه شهید بهشتی(سنگ رسوبی) R_moussavi@sbu.ac.ir   دکتر عبدالرضا واعظی هیر دانشگاه تبریز- آلودگی نفتی r_vaezi@tabrizu.ac.ir,
دکتر سعید خدابخش دانشگاه بوعلی سینا همدان skhodabakhsh@yahoo.com   دکتر عطاالله ندیری دانشگاه تبریز ata_o_nadiri@yahoo.com
دکتر سلیمانی دانشگاه شهید چمران اهواز soleimani_b@scu.ac.ir   دکتر غلامحسین کرمی دانشگاه شاهرود Karami2523@gmail.com
دکتر سیدوحید ابراهیم زاده اردستانی متخصص گرانی سنجی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران ebrahimz@ut.ac.ir   دکتر صمد امامقلی زاده دانشگاه شاهرود s_gholizadeh517@yahoo.com
دکتر عبدالحسین امینی دانشگاه تهران ahamini@gmail.com,   دکتر کوروش محمدی دانشگاه تربیت مدرس  kourosh.mohammadi@gmail.com
دکتر علی کدخدایی نفت Kadkhodaie_ali@yahoo.com   دکتر محسن رضایی دانشگاه خوارزمی Mohsen71454@yahoo.com, 
دکتر علی میثاقی شرکت دانا انرژی(تخصص نفت) Ali.misaghi@gmail.com   دکتر نصرتی شهیدبهشتی K_nosrati@sbu.ac.ir​
دکتر محسن رنجبران دانشگاه تهران ranjbaran@khayam.ut.ac.ir
mohsen.ranjbaran@ gmail.com
Ranjbaran@khayam.ut.ac.ir
  دکتر  عزت اله رئیسی دانشگاه شیراز e-raeisi@yahoo.com,
raeisi@sun01.susc.ac.ir
دکتر محسن مسیحی دانشگاه صنعتی شریف masihi@sharif.ir   دکتر حمیدرضا ناصری 2628 دانشگاه شهیدبهشتی h-nassery@sbu.ac.ir
دکتر همایون صفایی   safaei@sci.ui.ac.ir   دکتر رنگزن دانشگاه شهید چمران اهواز kazemrangzan@scu.ac.ir
دکتر اسداله محبوبی دانشگاه فردوسی مشهد Amahboobi2001@yahoo.com   دکتر علیجانی دانشگاه شهید بهشتی Falijani2000@yahoo.co.uk
دکتر حسین معماریان دانشکده فنی دانشگاه تهران memarian@ut.ac.ir   دکتر کلانتری دانشگاه شهید چمران اهواز Nkalantari_n@sua.ac.ir
n.kalantari@scu.ac.ir
دکتر سادات فیض نیا مرکز تحقیقات آبخیزداری جهادکشاورزی sfeiz@ut.ac.ir   دکتر کوروش محمدی دانشگاه تربیت مدرس kouroshm@modares.ac.ir
kourosh.mohammadi@gmail.com
دکتر فرهاد آلیانی دانشگاه بوعلی سینا همدان alianifarhad@gmail.com   دکتر لشگری پور دانشگاه فردوسی مشهد lashkaripour@um.ac.ir
دکتر فریدون غضبان دانشگاه تهران fghazban@ut.ac.ir   دکتر محمد نخعی دانشگاه خوارزمی nakhaeimohammad@yahoo.com,
دکتر فیاضی دانشگاه خوارزمی fayazi@khu.ac.ir   دکتر نوذر سامانی دانشگاه شیراز samani@susc.ac.ir
دکتر محمد حسین آدابی دانشگاه شهیدبهشتی m-hadabi@sbu.ac.ir   رحیم باقری دانشگاه شاهرود Rahim.bagheri86@gmail.com,
دکتر محمد زمانزاده دانشگاه تهران smzamanzadeh@gmail.com   غلامرضا احمدزاده دانشگاه محقق اردبیلی، گروه زمین شناسی gholamrezaahmadzadeh@yahoo.com
دکتر هادی امین رسولی کردستان، سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان، دانشکده علوم، گروه علوم زمین aminrasouli@uok.ac.ir,   فریبا اسفندیاری درآباد دانشگاه محقق اردبیلی، گروه جغرافیا Esfandyari@uma.ac.ir
دکتر رحیم پور بناب دانشگاه تهران rahimpor@khayam.ut.ac.ir
hrahimpor@gmail.com
  مجید رئوف دانشگاه محقق اردبیلی، گروه مهندسی آب Majidraoof2000@gmail.com
دکتر سید رضا قوامی ریابی دانشکده مهندسی معدن نفت و ژئوفیزیک دانشگاه شاهرود ghavami@shahroodut.ac.ir,    نعمت الله رشید نژاد دانشگاه تربیت مدرس Rashid@modares.ac.ir
دکتر محمد آفرین رسوب شناسی و ژئوشیمی Mohammad.afarin@yahoo.com   دکتر حیدرعلی زارعی دانشگاه شهیدچمران zareih@scu.ac.ir
مهندس کریم نژاد مدیریت اکتشاف karimnejadhr@yahoo.com   دکتر فاریابی دانشگاه کرمان Faryabi753@yahoo.com
دکتر ناصر ارزانی دانشگاه پیام نور اصفهان Arzan2@yahoo.com   دکتر کرد دانشگاه کردستان m.kord@uok.ac.ir
دکتر خوشنود کیا مناطق نفت خیز جنوب Khoshnoodkia.m@nisoc.ir
M_Khoshnoodkia@yahoo.com
  دکتر لرستانی دانشگاه مازندران Gh.lorestani@gmail.com,
دکتر لک سازمان زمین شناسی lak_ir@yahoo.com   دکتر آرش ملکیان دانشگاه تهران- ‎‏علوم و مهندسی آبخیزداری‏‎ malekian@ut.ac.ir
دکتر نسرین هداوندخانی دانشگاه شهیدبهشتی N_hadavand@sbu.ac.ir   دکتر مجید کریم پور ریحان دانشگاه تهران- جغرافیا mrihan@ut.ac.ir
دکتر غلامرضا میراب شبستری دانشگاه بیرجند gshabestari@birjand.ac.ir   دکتر ابوالحسنی هیات علمی پژوهشکده علوم پایه a.abolhasani.s@gmail.com
دکتر نجمه اعتماد سعید دانشگاه زنجان n.etemad@iasbs.ac.ir   دکتر ابراهیمی پور دانشگاه شهیدبهشتی G-Ebrahimi@sbu.ac.ir
دکتر وحید توکلی دانشگاه تهران vtavakoli@ut.ac.ir   دکتر هادی جعفری دانشگاه شاهرود، مدیر گروه زمین شناسی و محیط زیست، hmjafary@yahoo.com
دکتر ده یادگاری دانشگاه شهیدبهشتی E_dehyadegari@sbu.ac.ir   دکتر مهدئ زارعی دانشیار دانشگاه شیراز، هیدروژوئولوژیست Zareim@shirazu.ac.ir
پرستو غلامی سازمان parsgholami@gmail.com   دکتر چرچی شهید چمران charchi38@scu.ac.ir
عباس بحرودی  اکتشاف معدن | اکتشاف نفت/ bahroudi@ut.ac.ir   دکتر نیک پیمان شهیدبهشتی y_nikpeyman@sbu.ac.ir
دکتر رضا آذین دانشگاه خلیج فارس (دکتری مهندسی نفت) razinpgu@gmail.com   دکتر قره محمودلو دانشگاه گلستان mmahmoodlu@yahoo.com
دکتر سفیداری استادیار پژوهشکده علوم پایه ebrahimspidari@ut.ac.ir   دکتر احمدی شهیدبهشتی 44ahmadi@gmail.com
عباس قادری دانشگاه مشهد aghaderi@um.ac.ir   دکتر هاشم باقری (قربانی) دانشیار اقتصادی دانشگاه اصفهان hm.bagheri@sci.ui.ac.ir
پیام حسن زاده   payamhasanzade@gmail.com   دکتر مجتبی حیدری دانشیار دانشگاه همدان heidarim_enggeol@yahoo.com
فرید تژه   fareid.tezheh@gmail.com   دکتر محمدمهدی حسین زاده شهیدبهشتی m_hoseinzadeh@sbu.ac.ir, 
دکتر علی شکاری فرد دانشگاه تهران ashekary@ut.ac.ir   دکتر مهدی کرد دانشگاه کردستان m.kord@uok.ac.ir
دکتر سیدمحمدعلی موسوی زاده دانشگاه یزد moosavizadeh@yazd.ac.ir   دکتر میثم ودیعتی دانشگاه خوارزمی meysam.vadiati@gmail.com
دکتر حمزه محرابی (دکتری رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی) sedimentologist1@gmail.com,   سید یحیی میرزایی اهواز yahya2010@yahoo.com
دکتر بیوک زمانی پژوهشگاه صنعت نفت ghorbanib@nipi.ir   دکترحسن لشگری شهیدبهشتی h-lashkari@sbu.ac.ir
محی الدین احراری رودی دانشکده دانشکده علوم دریایی M.Ahrari@cmu.ac.ir   دکتر کاظمی دانشگاه شاهرود g_a_kazemi@shahroodut.ac.ir
زمین شناسی مهندسی   GIs
دکتر اکبر قاضی فرد دانشگاه اصفهان ghazifard@sci.ui.ac.ir,ghazifard@yahoo.com   دکتر روشنک درویش‌زاده دانشگاه تربیت مدرس r.darvishzadeh@ut.ac.ir
دکتر  فاطمی عقدا دانشگاه خوارزمی- مرکز تحقیقات مسکن fetemi@bhrc.ac.ir,  fatemi@khu.ac.ir, Fatemi@saba.tmu.ac.ir   دکتر عزت اله قنواتی دانشگاه خوارزمی ezghanavati@yahoo.com
دکتر  لشگری پور دانشگاه فردوسی مشهد lashkaripour@um.ac.ir   دکتر یمانی دانشگاه تهران دانشکده جغرافیا(جغرافیا) Myamani@ut.ac.ir
دکتر علی کنعانیان دانشگاه تهران kananian@khayam.ut.ac.ir    دکتر سیدکاظم علوی پناه دانشگاه تهران salavipa@ut.ac.ir
دکتر علی خامه چیان دانشگاه تربیت مدرس khamechm@modares.ac.ir   دکتر علی اکبر متکان مرکز سنجش از دور و GIS دانشگاه شهیدبهشتی a-matkan@sbu.ac.ir
دکتر محمد غفوری دانشگاه فردوسی مشهد ghafoori@um.ac.ir   دکتر علیرضا شکیبا مرکز سنجش از دور و GIS دانشگاه شهیدبهشتی a-shakiba@sbu.ac.ir​
دکتر محمدرضا نیکودل دانشگاه تربیت مدرس nikudelm@yahoo.com   دکتر هاشمی تنگستانی دانشگاه شیراز tangestan@shirazu.ac.ir
دکتر ناصر حافظی مقدس دانشگاه فردوسی مشهد h-moghadas@yahoo.com   قاسم عسکری دانشگاه دامغان(استادیار) Askary78@gmail.com
دکتر محمدحسین قبادی دانشگاه همدان amirghobadi@yahoo.com   دکتر ابوالقاسم گورابی ژئومورفولوژی و سنجش از دور goorabi@ut.ac.ir,
ژئوفیزیک   حسن احمدی دانشگاه تهران ahmadi@ut.ac.ir
ابولقاسم کامکار روحانی دانشگاه شاهرود kamkarr@yahoo.com   عباس علیمحمدی سراب دانشگاه خواجه نصیر alimoh_abb@kntu.ac.ir
دکتر اسکوئی مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران boskooi@ut.ac.ir   پترولوژی
دکتر آزاده حجت دانشگاه شهیدباهنر کرمان Hojat357@yahoo.com,   دکتر احمدزاده دانشگاه اردبیل gholamrezaahmadzadeh@yahoo.com
دکتر حمید آقاجانی دانشگاه صنعتی شاهرود haghajani@shahroodut.ac.ir   دکتر حبیب اله قاسمی دانشگاه صنعتی شاهرود H-ghasemi@shahroodut.ac.ir, Habibghasemi45@gmail.com
دکتر بختیاری دانشگاه امیرکبیر R_bakhteari@yahoo.com   دکتر حسین عزیزی دانشگاه کردستان Azizi1345@gmail.com
دکتر بیرمی دانشگاه شهید باهنر کرمان beyrami@uk.ac.ir   دکتر سید محسن مرتضوی دانشگاه بندر عباس hsm_mortazavi@yahoo.co.uk
دکتر حسن‌پور صدقی دانشگاه تبریز Hassanpour_mhd@tabrizu.ac.ir
m.hsedghi@yahoo.com
hassanpour_mhd@yahoo.com
  دکتر سیدمسعود همام دانشگاه فردوسی homam@um.ac.ir,
دکتر عبدالحمیدانصاری دانشگاه یزد h.ansari@yazd.ac.ir   دکتر شفائی مقدم دانشگاه سمنان hadishafaii@yahoo.com
دکتر علی میثاقی شرکت دانا انرژی(تخصص نفت) Ali.misaghi@gmail.com   دکتر عباس آسیابانها دانشگاه بین المللی امام خمینی asiabanha@sci.ikiu.ac.ir,
دکتر علیرضا حاجیان دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد a.hajian@iaun.ac.ir   دکتر علی قاسمی جهاددانشگاهی واحد اصفهان Ghasemi16@yahoo.com, 
دکتر فنایی دانشگاه بیرجند afanaee@birjandut.ac.ir   دکتر علیرضا زراسوندی دانشگاه شهید چمران(پترولوژی) Zarasvandi_a@scu.ac.ir
دکتر کاظم کاظمی پژوهشکده نفت kkazemi@parspetro.com, kazem.kazemi@yahoo.com   دکتر غلامحسین شمعانیان دانشگاه گلستان shamanian@yahoo.com,
دکتر لقمان نمکی دانشگاه آزاد سنندج  و مدیرعامل شرکت کیان رایان زمین loqmanamaki@gmail.com   دکتر فردین موسیوند دانشگاه شاهرود(تخصص کانسار) fmousivand@yahoo.com
دکتر متولی دانشگاه تهران motavalli@ut.ac.ir   دکتر فریبرز مسعودی دانشگاه شهید بهشتی drfmasoodi@gmail.com,​
دکتر مجید نبی بیدهندی مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران mnbhendi@ut.ac.ir   دکتر محمد هاشم امامی استاد بازنشسته سازمان hashememami@yahoo.com
دکتر محمود میرزائی دانشگاه اراک m-mirzaei@araku.ac.ir, m.mirzaei5736@gmail.com   دکتر محمدرضا جان نثاری مدیر بخش اکتشافات فلزی سازمان زمین شناسی hashememami@yahoo.com
دکتر هانی متولی عنبران موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران Motavalli@ut.ac.ir   دکتر مختاری دانشگاه زنجان Mokhtari1031@gmail.com,
دکتر  جواهریان موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران javaheri@ut.ac.ir   دکتر مرتضی خلعت‌بری سازمان زمین شناسی کشور Khalat1965@live.com
دکتر  محمد مختاری پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی mokhtari@iiees.ac.ir   قاسم قربانی دانشیار دانشگاه دامغان(ارسال به ایمیل دانشگاه) ghasemghorbani@yahoo.com
دکتر دولتی دانشگاه تهران fdoulati@ut.ac.ir   دکتر موید دانشگاه تبریز moayyed@tabrizu.ac.ir
دکتر سعید میرزائی پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاددانشگاهی Ds.mirzaei@gmail.com
S.mirzaei@acecr.ac.ir
  دکتر مهدی زارع پژوهشگاه زلزله شناسی mzare@iiees.ac.ir
دکتر محمدرضا حیدریان شهری دانشگاه فردوسی مشهد shahri@um.ac.ir   دکتر علی مرادی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران asmoradi@ut.ac.ir
دکتر مرادزاده دانشگاه صنعتی شاهرود amoradzadeh@shahroodut.ac.ir   دکترحمید احمدی پور دانشیار دانشگاه باهنر کرمان hahmadi@uk.ac.ir
دکتر نجاتی کلاته دانشگاه صنعتی شاهرود nejati@shahroodut.ac.ir, nejati_ali@yahoo.com,   دکتر  اردشیرهزارخانی دانشگاه امیرکبیر دانشکده مهندسی معدن ardehez@aut.ac.ir
سپیده یاسمی پژوهشکده نفت Sepideh_yasami@yahoo.com   دکتر  صدرالدین امینی دانشگاه خوارزمی amini@khu.ac.ir
علیرضا عرب امیری دانشگاه شاهرود alirezaarabamiri@yahoo.com   دکتر  محسن موذن دانشگاه تبریز moazzen@tabrizu.ac.ir
غلامحسین نوروزی دانشگاه تهران Norozih@khayam.ut.ac.ir   دکتر  محمدرضا قربانی دانشگاه تربیت مدرس ghorbani@modares.ac.ir
فاطمه سرجوقیان دانشگاه لرستان fsarjoughian2@gmail.com   دکتر  منصور وثوقی عابدینی دانشگاه شهیدبهشتی m.vossoughi16@yahoo.com
شجاع الدین نیرومند (استادیار دانشگاه تهران) niroomand@ut.ac.ir   دکتر  موسی نقره ئیان دانشگاه اصفهان moussanoghreyan@yahoo.com
دکتر اردشیر هزارخانی استاد دانشگاه امیرکبیر ardehez@aut.ac.ir   دکتر ابولفضل سلطانی دانشگاه  شهید رجائی Abolfazl_soltani2003@yahoo.com
دکتر محمد میرزائی موسسه ژئوفیزیک(هواشناسی) mirzaeim@ut.ac.ir   دکتر احمد مظاهری دانشگاه فردوسی مشهد mazaheri@um.ac.ir
دکتر نوربخش میرزایی موسسه ژئوفیزیک (زلزله) nmirzaii@ut.ac.ir   دکتر آروین دانشگاه شهید باهنر کرمان Arvin@mail.uk.ac.ir
دکتر احمد نیامدپور دانشگاه آزاد مسجدسلیمان dranpour@gmail.com   دکتر بتول تقی پور دانشگاه شیراز taghipour@shirazu.ac.ir,
دکتر لقمان نمکی دانشگاه آزاد سنندج logmanamaki@gmail.com   دکتر سید محمد حسین رضوی دانشگاه خوارزمی razavi@khu.ac.ir,razavi.khu@gmail.com
دکتر افسانه نصرآبادی فناوری پیشرفته کرمان a.nasrabadi@kgut.ac.ir   دکتر عادل ساکی دانشگاه شهید چمران اهواز Adel_saki@yahoo.com
adelsakii6@gmail.com
دکتر آرزو عابدی دانشگاه شاهرود arezooabedi@shahroodut.ac.ir    دکتر علی کنعانیان دانشگاه تهران kananian@khayam.ut.ac.ir 
دکتر محسن نصرآبادی دانشگاه امام خمینی nasrabady@sci.ikiu.ac.ir   دکتر محمد بومری دانشگاه سیستان و بلوچستان Mboomeri42@yahoo.com
دکتر سعید میرزایی پژوهشکده علوم پایه s.mirzaei@acecr.ac.ir   دکتر محمد علی مکی زاده دانشگاه اصفهان ma.makizadeh@sci.ui.ac.ir
دکتر حسین هاشمی دانشگاه تهران Hashemy@ut.ac.ir
  دکتر میرنژاد دانشگاه تهران hmirnejad@ut.ac.ir
دکتر رضا قناتی، دانشگاه تهران rghanati@ut.ac.ir   دکتر زهرا طهماسبی دانشگاه لرستان tahmasebi.z@lu.ac.ir
زمین شناسی ساختمانی   دکتر صمد علیپور دانشگاه ارومیه(دانشیار) s.alipour@urmia.ac.ir
دکتر افشین اکبرپور سازمان زمین شناسی afshinakbarpour@gmail.com   دکترمرتضی دلاوری کوشان دانشگاه خوارزمی delavari@tmu.ac.ir
دکتر بهزاد زمانی دانشگاه تبریز zamanibehzad@gmail.com, b.zamani@tabriz.ac.ir   دکتر علی اکبر حسن نژاد دانشگاه دامغان hasannejad@dubs.ac.ir,hassannezhad@du.ac.ir
دکتر محمدرضا قاسمی پژوهشکده علوم زمین ghassemi.m.r@gmail.com,   دکتر علی‌اصغر سپاهی‌ گرو دانشگاه همدان sepahi@basu.ac.ir, aasepahi@gmail.com
دکتر بهنام رحیمی دانشگاه فردوسی مشهد b-rahimi@um.ac.ir   دکتر بهنام کشاورزی دانشگاه شیراز bkeshavarzi@shirazu.ac.ir
دکتر حسین حاجی‌علی‌بیگی دانشگاه شهیدبهشتی h-alibeigi@sbu.ac.ir   دکتر منیره خیرخواه پژوهشکده علوم‌زمین سازمان زمین‌شناسی kheirkhah.monireh1@gmail.com
دکتر خالد حسامی آذر پژوهشگاه زلزله شناسی(زلزله) hessami@iiees.ac.ir   دکتر احمد احمدی خلج دانشگاه لرستان khalagi2002@yahoo.com
دکتر خلیل سرکاری نژاد دانشگاه شیراز sarkarinejad@geology.susc.ac.ir   دکتر فضل نیا دانشگاه ارومیه nfazlnia@yahoo.com , a.fazlnia@urmia.ac.ir
دکتر سلمان جهانی مدیریت اکتشاف Salman_jahani@yahoo.com   دکتر سجاد مغفوری، پیشنهاد دکتر موسیوند Maghfouri64@yahoo.com
دکتر سیدمرتضی موسوی دانشگاه بیرجند mmoussavi@birjand.ac.ir ,mrtz_moussavi@yahoo.com   دکترحسینعلی تاج الدین، پیشنهاد دکتر موسیوند hoseintajeddin@yahoo.com,  h.tajeddin@modares.ac.ir
دکتر شیخ الاسلامی سازمان زمین شناسی rezasheikholeslmi@yahoo.com,  sheikholeslami@ries.ac.ir   دکتر عباس مرادیان دانشیار دانشگاه کرمان moradian@uk.ac.ir
دکتر فرزین قائمی دانشگاه فردوسی مشهد(تکتونیک) fghaemi@um.ac.ir   دکتر حمید احمدی پور استادیار دانشگاه کرمان hahmadi@mail.uk.ac.ir
دکتر مهران آرین علوم و تحقیقات mehranarian@yahoo.com   دکتر سعید محمدی دانشیار دانشگاه بیرجند ssmohammadi@birjand.ac.ir
دکتر هادی کریوانی پژوهشکده زلزله h.grivani@iiees.ac.ir   دکتر ملیحه نخعی استادیار دانشگاه بیرجند nakhaei@birjandut.ac.ir
دکتر  عبداله سعیدی شرکت رگا زمین ساخت regazaminsakht@gmail.com,
abdollahsaidi@yahoo.com
  دکتر غلامرضا فتوحی راد استادیار دانشگاه بیرجند gfotohi@yahoo.com
دکتر  علی یساقی دانشگاه تربیت مدرس a.yassaghi@modares.ac.ir   دکتر نصیر عامل دانشگاه تبریز n.amel@tabrizu.ac.ir
دکتر  محسن الیاسی دانشگاه تهران eliassi@khayam.ut.ac.ir   دکتر احمد جهانگیری دانشگاه تبریز A_jahangiri@tabrizu.ac.ir
دکتر  منوچهر قرشی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور Ghorashi_manouchehr@yahoo.com   دکتر محمدحسن کرمیان دانشگاه تهران hassan.mhk@gmail.com
دکتر احمد علوی دانشگاه شهید بهشتی a-alavi@sbu.ac.ir   دکتر نصیرعامل دانشیار دانشگاه تبریز n.amel@tabrizu.ac.ir
دکتر حمید نظری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور h.nazari@gsi.ir,h.nazari@gsi.org.ir,
hamidnazari@hotmail.com
  دکتر شهریار محمودی دانشگاه خوارزمی shahryar.mahmoudi@gmail.com
دکتر خطیب دانشگاه بیرجند mkhatib@birjand.ac.ir   محمدرضا رحیم زاده دانشگاه شهیدبهشتی b.rahimzade59@gmail.com
دکتر مرتضی طالبیان سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور talebian@gsi.ir, morteza.talebian@gmail.com   دکتر جمشید حسن زاده سازمان زمین شناسی Jamshid.Hassanzadeh@csun.edu, jamshid@caltech.edu
علی فقیه استادیار دانشگاه شیراز afaghih@shirazu.ac.ir   دکتر حبیب بیابانگرد دانشگاه سیستان و بلوچستان h.biabangard@science.usb.ac.ir
مهندس محمدجواد بلورچی (برگشت ایمیل) سازمان زمین شناسی (زمین شناسی مهندسی) mjbolourchi@gsi.org.ir
mjbolourchi@gmail.com
  دکتر علیرضا روان خواه دانشگاه محقق اردبیلی Aravankhah2013@gmail.com
دکتر شجاع انصاری سازمان زمین شناسی گیلان shojaansari@yahoo.com   خانم دکتر اعلمی نیا دانشگاه اصفهان Alaminia_geo@yahoo.com
دکتر نانکلی سازمان نقشه برداری کشور nankali@ncc.org.ir   امیرمرتضی عظیم زاده دانشگاه زنجان amir.azimzadeh@znu.ac.ir
دکتر محمد فریدی سازمان زمین شناسی تبریز md_faridi@yahoo.com, mohamadfaridi@gmail.com,    سینا اسدی دانشگاه شیراز sinaasadi@shirazu.ac.ir
دکتر معدنی پور دانشگاه تربیت مدرس Madanipour.Saeed@Modares.ac.ir   دکتر جمشید احمدیان استادیار jamahmadian@gmail.com
دکتر مجتبی یمانی دانشگاه تهران/ ژئومورفورلوژیکی myamani@ut.ac.ir   دکتر کمال سیاه چشم دانشگاه تبریز kl_siahcheshm@tabrizu.ac.ir,Kl_siahcheshm@yahoo.com
دکتر یوسف عرفانی فرد دانشگاه شیراز /مهندسی منابع طبیعی erfanifard@shirazu.ac.ir   دکتر علیرضا نجف زاده دانشگاه پیام نور کرمان najafar@yahoo.com
a_najafzadeh@pnu.ac.ir
دکتر جعفر عمرانی سازمان زمین شناسی j.omrani@gmail.com   دکتر محسن رضایی دانشگاه شهید چمران M.rezaei@scu.ac.ir
علی رضا گودرزی صنعتی کرمان a.goudarzi@kgut.ac.ir
Goudarzi.kgut@gmail.com
  دکتر جواد  ایزدیار دانشگاه زنجان izadyar@znu.ac.ir
محمد رداد دانشگاه شاهرود mradad@ut.ac.ir,   مهدی رضایی کهخائی استادیار صنعتی شاهرود پترولوژی،
پتروژنز، سنجش از دور، ژئوشیمی
rezaei@shahroodut.ac.ir
امین روشندل کاهو دانشگاه شاهرود roshandel@shahroodut.ac.ir   محمود صادقیان استادیار صنعتی شاهرود پترولوژی،
 زمین شناسی اقتصادی، سنجش از دور
m.sadeghian1392@gmail.com
نوید امینی دانشگاه تهران navidamini@ut.ac.ir   منیر مجرد دانشیار دانشگاه ارومیه، m.modjarrad@urmia.ac.ir
حسین رحیم پوربناب دانشگاه تهران rahimpor@khayam.ut.ac.ir,hrahimpor@gmail.com   محمد حسن کریم پور استاددانشگاه فردوسی مشهد mhkarimpour@gmail.com
دکتر احسان اله ناصحی دانشگاه آزاد خوراسگان اصفهان nasehehsan@gmail.com   مهدی صفری استادیار پیام نور شازند mb.Safari@yahoo.com
دکتر امیرحسین کوهساری دانشگاه یزد، دانشکده مهندسی معدن kohsary@yazd.ac.ir   صدیقه زیرجانی زاده استادیار دانشگاه گناباد s.zirjanizadeh@gmail.com
دکتر جعفربیگ‌لو دانشگاه تهران دانشکده جغرافیا mjbeglou@ut.ac.ir   فرهاد احیا استادیار علوم و تحقیقات ehya.farhad@gmail.com
دکتر چهرازی شرکت نفت فلات قاره achehrazi@iooc.co.ir, chehrazi2001@yahoo.com   محمد حسن کریم پور استاد مشهد mhkarimpour@gmail.com
دکتر حمیدرضا رمضی دانشگاه امیرکبیر دانشکده مهندسی معدن ramazi@aut.ac.ir   مریم جاویدی استادیار دانشگاه فردوسی javidi_geo@yahoo.com
دکتر ربانی دانشگاه امیرکبیر rabbani@aut.ac.ir   زهرا کریمی سعید آبادی استادیار دانشگاه فردوسی zks_karimi@yahoo.com
دکتر سید هاشم طباطبایی مرکز تحقیقات راه، مسکن، شهرسازی htabatabaei@bhrc.ac.ir   دکتر جواد ایزدیار استادیار دانشگاه زنجان izadyar@znu.ac.ir
دکتر شاکری دانشگاه خوارزمی shakeri1353@gmail.com, atashakeri@khu.ac.ir   دکتر رضا زارعی سهامیه دانشیار دانشگاه لرستان Rezazareisahamieh@gmail.com
دکتر شرکتی مدیریت اکتشاف ssherkati@hotmail.com   منصور قربانی دانشگاه هرمزگان mmghorbanii@yahoo.com
دکتر شعبانی سازمان زمین شناسی کشور aatshabani@gmail.com,   محیط زیست
دکتر شهبازی سازمان r_sh78@yahoo.com   احد ستوده  استادیار گروه محیط زیست،  دانشگاه یزد  ahadsetoodeh@yahoo.com
جعفر حسن پور دانشگاه تهران hassanpour@ut.ac.ir
Jafar_hassanpour@yahoo.com
  دکتر امین سارنگ استادیار محیط زیست دانشگاه تهران sarang@ut.ac.ir
دکتر نادر کهنسال قدیموند دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، دانشیار nkohansal@yahoo.com   دکترمحمدحسین نیک‌سخن استادیار گروه مهندسی منابع آب،  دانشگاه تهران niksokhan@ut.ac.ir
وارطان سیمونز دانشگاه تبریز simmonds_vartan@yahoo.co.uk   محمد رضا علمی  استادیار گروه محیط زیست، دانشگاه یزد melmi@yazd.ac.ir
دکتر عاشوری دانشگاه فردوسی مشهد ashouri2001@yahoo.com   دکتر نعمت حسنی شهیدبهشتی hassaniamoozeshi@gmail.com
دکتر علی قنبری دانشگاه خوارزمی ـ دانشکده فنی ghanbari@khu.ac.ir,   دکتر شکیب مدرس shakib@modares.ac.ir
دکترمحمدحسین محمودی  دانشگاه فردوسی مشهد mhmgharaie@um.ac.ir   دکتر محمداسماعیل نیا عمران کردستان m.esmaeilnia
دکتر نصرالله عباسی دانشگاه زنجان  nasrabbassi@yahoo.com   دکتر علی اکبر پاریزی شهیدبهشتی Ali.meimand.parizi@gmail.com