نویسنده = محمدرضا رضوانیان زاده
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل آماری داده‌های ژئوشیمیایی اورانیوم و عناصر همراه در خاور بم، جنوب خاوری ایران

دوره 11، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 73-88

10.29252/esrj.11.3.73

محمد گودرزی؛ حسن زمانیان؛ علیرضا جوانشیر؛ محمدرضا رضوانیان زاده؛ محمدرضا قادری