کلیدواژه‌ها = آداکیت
شرایط تبلور و شیمی کانی سنگ‌های آداکیتی شمال دهگلان، شرق کردستان

دوره 11، شماره 2، تیر 1399، صفحه 225-246

10.52547/esrj.11.2.225

بهمن رحیم زاده؛ پروین شکرالهی؛ غصون زهیره؛ فریبرز مسعودی


مطالعه زونهای دگرسانی، ژئوشیمی و پتروژنز اندیس معدنی چاه‌شلغمی، شرق ایران

دوره 1، شماره 3، 1389

رضا ارجمندزاده؛ محمدحسن کریم‌پور؛ سیداحمد مظاهری؛ ژوزه فرانسیسکو سانتوز؛ جرج مدینا؛ سید مسعود همام