بیواستراتیگرافی و تعیین سن سازند آب‌تلخ، بر اساس نانوپلانکتون‌های آهکی در مرکز حوضه کپه‌داغ شرقی، برش چینه‌شناسی روستای آب-تلخ (شرق مشهد)

فریبا فروغی؛ انوشیروان لطفعلی کنی؛ محمد وحیدی نیا

دوره 3، شماره 1 ، اردیبهشت 1391، ، صفحه 47-63

چکیده
  سازند آب‌تلخ یکی از واحدهای سنگی حوضه رسوبی کپه‌داغ در شرق و شمال شرق ایران است که بیشترین ضخامت را در شرق این حوضه به خود اختصاص داده است. لیتولوژی این سازند، شامل مارن‌های خاکستری تا سبز، آبی و مارن‌های سیلتی بوده که به صورت هم‌شیب و پیوسته بر روی آخرین واحد آهک گل‌سفیدی به رنگ سفید تا نخودی سازند آبدراز، قرار گرفته و خود توسط ...  بیشتر