کلیدواژه‌ها = بابلسر
تحلیل و ارتقای تاب‌آوری شهرهای ساحلی در برابر مخاطرات ناشی از تغییر اقلیم (مطالعه موردی: شهر بابلسر)

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 117-134

10.48308/esrj.2022.101348

مبینا قلی نژاد؛ احمد پوراحمد؛ حسین حاتمی نژاد؛ طاهر صفرراد


تأثیر رشد شهر بر تغییرپذیری پارامتر دما در بابلسر

دوره 9، شماره 3، آذر 1397، صفحه 21-34

10.29252/esrj.9.3.21

حکیمه طالبی کناری؛ عامر نیک پور؛ یدالله یوسفی