کلیدواژه‌ها = تاب‌آوری
تحلیل و ارتقای تاب‌آوری شهرهای ساحلی در برابر مخاطرات ناشی از تغییر اقلیم (مطالعه موردی: شهر بابلسر)

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 117-134

10.52547/esrj.13.1.117

مبینا قلی نژاد؛ احمد پوراحمد؛ حسین حاتمی نژاد؛ طاهر صفرراد


اثرات تغییرپذیری ادافیک بر دینامیک مکانی اکوسیستم‌های خشک

دوره 7، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 101-116

ندا محسنی؛ عادل سپهر؛ سیدرضا حسین زاده؛ محمود رضا گلزاریان