دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 41، فروردین 1399 (مقالات پژوهشی) 
منشاء و ژئودینامیک دلریت‌های گنبد نمکی کوهرنگ

صفحه 32-46

10.52547/esrj.11.1.32

پردیس جعفری؛ ناهید شبانیان بروجنی؛ علیرضا داودیان دهکردی؛ حسین عزیزی


دیاژنز و کانی شناسی اولیه سنگ‌های آهکی ژوراسیک فوقانی در بلوک طبس

صفحه 47-71

10.52547/esrj.11.1.47

سیده نرگس عدالتی منش؛ ساسان باقری؛ محمد حسین آدابی؛ مصطفی قماشی؛ محمد بومری


تأثیر گنبد نمکی درمدان بر رخساره‌ها و دیاژنز نهشته‌های سنومانین ـ سانتونین (ناحیه فارس، زاگرس)

صفحه 109-129

10.29252/esrj.11.1.109

الهه موسوی زاده؛ محمد خانه باد؛ اسداله محبوبی؛ رضا موسوی حرمی؛ علیرضا پیریایی


شناسایی و تحلیل پتانسیل‌ها و چالش‌های توسعه گردشگری منطقه ساردوئیه

صفحه 237-251

10.52547/esrj.11.1.237

رحمت‌اله منشی‌زاده؛ یعقوب مزارزهی؛ سید رضا حسینی کهنوج؛ لاوین رمضانی