دوره و شماره: دوره 11، شماره 3 - شماره پیاپی 43، پاییز 1399 
5. تحلیل آماری داده‌های ژئوشیمیایی اورانیوم و عناصر همراه در خاور بم، جنوب خاوری ایران

صفحه 73-88

10.29252/esrj.11.3.73

محمد گودرزی؛ حسن زمانیان؛ علیرضا جوانشیر؛ محمدرضا رضوانیان زاده؛ محمدرضا قادری