نویسنده = رضا اسماعیلی
ارزیابی میزان حساسیت به فرسایش گالی در منطقه بیجار

دوره 3، شماره 3، 1391، صفحه 1-14

رضا اسماعیلی؛ عیسی جوکار سرهنگی؛ روناک شوکتی