کلیدواژه‌ها = مس پورفیری
ژئوشیمی و تغییرات عناصر در کانی‌سازی مس پورفیری رضی‌آباد، شمال غرب جیرفت

دوره 1، شماره 3، 1389

فرزانه طیبی؛ مهرداد بهزادی؛ احمد ربیعی؛ محمد هاشم امامی