کلیدواژه‌ها = نهبندان
پتروگرافی و ژئوشیمی سنگ‌های آتشفشانی پلیو-کواترنری منطقه ناسفنده، شمال شرق نهبندان (شرق ایرن)

دوره 4، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 84-100

عصمت علی‌شاهی؛ محمد حسین زرین‌کوب؛ سید سعید محمدی