نویسنده = محمود احمدی
بررسی تغییرات خود همبستگی فضایی درون دهه‌ای پرفشار جنب حاره بر روی ایران طی سال‌های 1979 تا 2018

دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 185-201

10.48308/esrj.2021.101046

محمود احمدی؛ عنایت اسدالهی؛ کبری شجاعی زاده؛ ناهید بازوند


بررسی جزایر حرارتی تبریز با رویکرد زیست‌پذیری شهری

دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 245-262

10.52547/esrj.11.3.245

محمود احمدی؛ محمد آزادی مبارکی