تحلیل همدیدی، ترمودینامیکی جابجایی مکانی جت جنب‌حاره‌ای در فعالیت کم‌فشار سودانی (مطالعه موردی ترسالی‌های استان فارس)

زینب محمدی؛ حسن لشکری

دوره 10، شماره 2 ، خرداد 1398، ، صفحه 85-103

https://doi.org/10.52547/esrj.10.2.85

چکیده
  در این تحقیق از دو روش گردشی به محیطی و محیطی به گردشی استفاده ‌شده است. برای مطالعه و تحلیل جابجایی مکانی جت جنب حاره­ای داده‌های سایت http://www.esrl.noaa.gov استفاده شد. نقشه‌های جت طی دوره آماری 21 سال در ماه‌های (اکتبر تا می) در محیط نرم افزاری grads ترسیم و محور جت­ها برای هر ماه بر روی نقشه­های پایه­ای که در محیط نرم افزاری ARCGIS10.4 تهیه ...  بیشتر

تحلیل همدیدی نقش پرفشار جنب‌ حاره‌ای عربستان و رودباد جنب حاره‌ای در خشکسالی های شدید جنوب و جنوب‌غرب ایران

حسن لشکری؛ علی اکبر متکان؛ مجید آزادی؛ زینب محمدی

دوره 8، شماره 2 ، خرداد 1396، ، صفحه 141-163

چکیده
  خشکسالی یک پدیده تکرارشونده در اقلیم‌های مختلف است. وقوع این پدیده صرفاً به اقلیم‌های خشک و نیمه‌خشک محدود نمی‌شود، بلکه در اقلیم‌های مرطوب و خیلی مرطوب هم به وقوع می‌پیوندد. در این مطالعه با استفاده از داده‌های بارش سالانه 31 ایستگاه در دوره آماری (2015-1986)، پس از طی مراحل همگنی و تکمیل نواقص داده‌ها، مقادیر نمایه‌های مختلف خشکسالی ...  بیشتر