کلیدواژه‌ها = زاگرس
آنالیز رخساره‌ای و محیط‌های رسوبی نهشته‌های دریای عمیق سازند سرگلو (ژوراسیک میانی) در شمال غرب حوضه زاگرس

دوره 14، شماره 3، 1402، صفحه 18-41

10.48308/esrj.2022.102573

محمود شرفی؛ نارام بایت گل؛ رحیم باقری تیرتاشی؛ محمد علی کاووسی؛ مهراب رشیدی؛ منوچهر دریابنده؛ زیبا زمانی


منشاء و ژئودینامیک دلریت‌های گنبد نمکی کوهرنگ

دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 32-46

10.52547/esrj.11.1.32

پردیس جعفری؛ ناهید شبانیان بروجنی؛ علیرضا داودیان دهکردی؛ حسین عزیزی


مدلسازی عددی توزیع واتنش در ناحیه فارس داخلی، کمربند چین خورده – رانده زاگرس

دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 108-128

10.52547/esrj.10.1.108

مرتضی احمدی رحمت؛ عزیز رحیمی چاکدل؛ نوید دهباشی قنواتی؛ حسن محسنی


تحلیل هندسی و جنبشی تاقدیس زیلویی در بخش شمالی فروبار دزفول، جنوب باختر ایران

دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 59-81

بهزاد دریکوند؛ سید احمد علوی؛ حسین حاجی علی بیگی؛ ایرج عبداللهی‌فرد


ارتفاع خط تعادل (TP-ELA و TPW-ELA) در ارتفاعات زاگرس

دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 96-118

بابک ابراهیمی؛ عبداله سیف


معرفی دوکفه ای های راسته Trigoniida از سازند کژدمی، در تاقدیس های آنه و میش، شمال شرق گچساران

دوره 2، شماره 3، دی 1390، صفحه 58-77

حسین کامیابی شادان؛ عباس صادقی؛ محمدحسین آدابی؛ هرمز قلاوند