نویسنده = حسین وزیری مقدم
تعداد مقالات: 6
3. ریزرخساره‌ها، محیط رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازند آسماری در تاقدیس‌های کوه سیاه و اشگر (زون ایذه)

دوره 7، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 21-41

زهرا ظهرابی؛ حسین وزیری مقدم؛ علی صیرفیان؛ علی رحملنی


4. محیط رسوبی، ژئوشیمی و چینه نگاری سکانسی سازند جهرم در برش بلداجی، حوضه زاگرس

دوره 3، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 71-84

مینا خطیبی مهر؛ محمد حسین آدابی؛ میر رضا موسوی طسوج؛ حسین وزیری مقدم؛ عباس صادقی


5. بررسی ریزرخساره ها و محیط های رسوبی سازند قم در ناحیه قهرود (جنوب کاشان)

دوره 1، شماره 3، زمستان 1389

رضوان دهقان؛ امرلله صفری؛ حسین وزیری مقدم