کلیدواژه‌ها = سازند قم
چینه‌نگاری و دیرینه‌شناسی توالی‌های میوسن در منطقه جنوب غربی زنجان

دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 60-75

10.48308/esrj.2022.101385

جواد ربانی؛ مجید میرزایی عطاآبادی؛ الهام شاهسواری


فرامینیفرای بنتیک هیالین فاقد پیچش سازند قم در ناحیه الگو، شمال ایران مرکزی

دوره 7، شماره 3، شهریور 1395، صفحه 126-148

جهانبخش دانشیان؛ لیلا رمضانی دانا