کلیدواژه‌ها = سازند قم
چینه نگاری و دیرینه‌شناسی توالی‌های میوسن در منطقه جنوب غربی زنجان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1400

10.29252/esrj.2021.221238.1014

جواد ربانی؛ مجید میرزایی عطاآبادی؛ الهام شاهسواری


فرامینیفرای بنتیک هیالین فاقد پیچش سازند قم در ناحیه الگو، شمال ایران مرکزی

دوره 7، شماره 3، شهریور 1395، صفحه 126-148

جهانبخش دانشیان؛ لیلا رمضانی دانا


بررسی ریزرخساره ها و محیط های رسوبی سازند قم در ناحیه قهرود (جنوب کاشان)

دوره 1، شماره 3، دی 1389

رضوان دهقان؛ امرلله صفری؛ حسین وزیری مقدم