کلیدواژه‌ها = سازند گورپی
زیست چینه‌شناسی سازند گورپی در طاقدیس اناران (ناحیه لرستان) براساس نانوفسیل‌های آهکی

دوره 9، شماره 3، آذر 1397، صفحه 139-161

10.29252/esrj.9.3.139

سمیرا شهریاری گرایی؛ انوشیروان لطفعلی کنی؛ حسن امیری بختیار؛ امیرمحمد جمالی


زیست چینه نگاری و تعیین عمق دیرینه سازند گورپی در برش تاقدیس سلطان

دوره 8، شماره 3، شهریور 1396، صفحه 137-152

قمرناز دارابی؛ ایرج مغفوری مقدم؛ عباس صادقی؛ بیژن یوسفی یگانه


زیست چینه نگاری سازند گورپی در دو برش لنده و گچ بلند (شمال منطقه دهدشت)

دوره 4، شماره 3، مهر 1392، صفحه 1-15

مریم شکری خیادانی؛ حسین وزیری مقدم؛ علی صیرفیان؛ علی رحمانی