کلیدواژه‌ها = ایران مرکزی
سیلیسی‌شدن در نهشته‌های کربناته ائوسن جنوب خاور نیزار قم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1402

10.48308/esrj.2023.228697.1133

دکتر عظام پناه؛ امیر محمد جمالی؛ علی مبشری؛ زهره درویش


محیط تکتونورسوبی نهشته‌های تبخیری-کربناته ژوراسیک پسین پهنه راور، جنوب بلوک طبس

دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 83-99

10.48308/esrj.2021.100791

نرگس عدالتی منش؛ ساسان باقری؛ محمد حسین آدابی؛ مصطفی قماشی؛ محمد بومری


دیاژنز و کانی شناسی اولیه سنگ‌های آهکی ژوراسیک فوقانی در بلوک طبس

دوره 11، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 47-71

10.52547/esrj.11.1.47

سیده نرگس عدالتی منش؛ ساسان باقری؛ محمد حسین آدابی؛ مصطفی قماشی؛ محمد بومری


فرامینیفرای بنتیک هیالین فاقد پیچش سازند قم در ناحیه الگو، شمال ایران مرکزی

دوره 7، شماره 3، شهریور 1395، صفحه 126-148

جهانبخش دانشیان؛ لیلا رمضانی دانا


ترازیابی زبانه های پرفشار سیبری هنگام رخداد سرماهای بحرانی در ایران مرکزی

دوره 7، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 117-129

غلامرضا براتی؛ محمود احمدی؛ ابراهیم میرزایی؛ محمد بیتار


شار رطوبت سنگین ترین بارندگی زمستانی در ایران مرکزی

دوره 5، شماره 3، مهر 1393، صفحه 60-70

غلامرضا براتی؛ محمد مرادی؛ قربان صابر


ویژگی‌های فیزیکی- شیمیایی، نسبت ایزوتوپی گوگرد و منبع سیال در ذخیره مس- طلای کالچویه، ایران مرکزی

دوره 5، شماره 2، تیر 1393، صفحه 75-96

مریم قربان کهریزسنگی؛ سعید علیرضایی؛ هوشنگ اسدی هارونی