کلیدواژه‌ها = زیست چینه‌نگاری
زیست چینه‌نگاری نهشته‌های پالئوسن - ائوسن بر مبنای روزن داران در جنوب بیرجند

دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 89-107

10.48308/esrj.2022.100773

مریم معتمدالشریعتی؛ سید ناصر رئیس السادات؛ دکتر محمد وحیدی نیا؛ معصومه موسی خوانی


زیست چینه نگاری و تعیین عمق دیرینه سازند گورپی در برش تاقدیس سلطان

دوره 8، شماره 3، شهریور 1396، صفحه 137-152

قمرناز دارابی؛ ایرج مغفوری مقدم؛ عباس صادقی؛ بیژن یوسفی یگانه