کلیدواژه‌ها = توسعه پایدار
ظرفیت نهادی و توسعه پایدار منطقه‌ای (موردپژوهی: شهرستان‌های بجنورد و راز و جرگلان، استان خراسان شمالی)

دوره 14، شماره 4، 1402، صفحه 61-77

10.48308/esrj.2022.102411

خداکرم ملایی؛ لطفعلی کوزه گر کالجی؛ محمدتقی رضویان؛ جمیله توکلی نیا


مدیریت شهری با رویکرد مدیریت سبز، مورد پژوهش محله تجریش

دوره 13، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 70-88

10.48308/esrj.2022.100770

ندا باقری؛ محمدتقی رضویان؛ جمیله توکلی نیا


ارزیابی خطر فرسایش آبی حوزه آبخیز کسیلیان با مدل ایکونا و فناوری‌های RS و GIS

دوره 12، شماره 3، آذر 1400، صفحه 144-163

10.48308/esrj.2021.100753

حسین اسمعیلی قلزم؛ حسن احمدی؛ ابوالفضل معینی؛ بهارک معتمدوزیری


بررسی توسعه پایدار شهرستان اصفهان با استفاده از روش ردپای بوم شناختی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 18-31

فرزانه ساسانپور؛ علی شماعی؛ سحر عصار


جایگاه سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: بخش بیضاء، شهرستان سپیدان)

دوره 8، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 55-74

پگاه مریدسادات؛ مسلم زارع خلیلی؛ ولی الله فرهادی