موضوعات = ژئومورفولوژی
خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در تشکیل اراضی بدلند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1400

10.29252/esrj.2021.213717.0

دکتر حمیدرضا مرادی؛ ولی رضایی؛ مهدی عرفانیان


سناریوهای خطرپذیری زمین‌لرزه در مناطق شهری مورد‌پژوهی؛ شهر اردبیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1401

10.52547/esrj.2022.222792.1054

رسول صمدزاده


بررسی ساختار مورفولوژیکی- زمین‌ساختی ارتفاعات سیاه کوه در ناحیه دامغان با استفاده از پارامترهای تندی و فرورفتگی.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1400

10.52547/esrj.2022.225004.1088

فاطمه کیارستمی؛ مجتبی یمانی؛ ابوالقاسم گورابی؛ سید محمد زمانزاده؛ محمدرضا قاسمی


تحلیل خصوصیات هیدروژئومورفیک زیرحوضه‌ها در حساسیت فرسایش‌پذیری خاک (مطالعه موردی: حوضه آبریز الندچای، شمال غرب ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1402

10.52547/esrj.2023.230441.1161

توحید رحیم پور؛ محمدحسین رضائی مقدم؛ سیداسداله حجازی؛ خلیل ولیزاده کامران


بررسی روابط بین ویژگی‌های طبیعی و طول و حجم آبکندهای جهان‌آباد در شمال شرقی بویین زهرا

دوره 13، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 13-29

10.52547/esrj.13.4.13

رضا بیات؛ افسانه عالی نژادیان؛ مجید صوفی؛ عباس ملکی؛ امیدعلی اکبرپور


تأثیر تغییرات کاربری اراضی بر دینامیک رودخانه کلیبرچای (مسیر پیغام تا روستای کیارق)

دوره 13، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 30-47

10.52547/esrj.13.4.30

صیاد اصغری سراسکانرود؛ پیام فتح اله اتی کندی


بررسی تغییرپذیری مکانی عامل فرسایش‌پذیری خاک با استفاده از برخی روش‌های زمین‌آماری(مطالعه موردی: حوزه آبخیز نومه رود)

دوره 13، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 42-57

10.52547/esrj.13.2.42

محمدرضا جوادی؛ غلامرضا زهتابیان؛ حسن احمدی؛ شمس الله ایوبی؛ محمد جعفری


اثر سازه‌های عرضی (پل) بر روی مورفولوژی رودخانه (مطالعه موردی: روستای جوربند، چمستان، مازندران)

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 150-171

10.52547/esrj.13.1.150

افسانه خیری؛ محمد مهدی حسین زاده؛ سیدحسن صدوق ونینی


پهنه‌بندی حوزه آبخیز زیارت از نظر میزان فرسایش خاک با استفاده از مدل SLEMSA

دوره 12، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 50-67

10.52547/esrj.12.4.50

مینا حیدری؛ حوریه زحمتکش مارمی؛ امیر کرم


الگوها و منابع داخلی ریزگردهای تهران

دوره 12، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 86-107

10.52547/esrj.12.4.86

رامین رحیمی؛ منیژه قهرودی تالی؛ سید حسن صدوق


پایش رطوبت خاک در مراحل رشد گندم دیم به کمک نمایه‌های هواشناسی و سنجش از دور

دوره 12، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 50-63

10.52547/esrj.12.2.50

احمد صمدی؛ سعید بازگیر؛ فرامرز خوش اخلاق