موضوعات = ژئومورفولوژی
خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در تشکیل اراضی بدلند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1400

10.29252/esrj.2021.213717.0

دکتر حمیدرضا مرادی؛ ولی رضایی؛ مهدی عرفانیان


بررسی تغییرپذیری مکانی عامل فرسایش پذیری خاک با استفاده از برخی روشهای زمین آماری(مطالعه موردی:حوزه آبخیز نومه رود)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1400

10.52547/esrj.2021.222335.1041

محمدرضا جوادی؛ غلامرضا زهتابیان؛ حسن احمدی؛ شمس الله ایوبی؛ محمد جعفری


تأثیر تغییرات کاربری اراضی بر دینامیک رودخانه کلیبرچای (مسیر پیغام تا روستای کیارق)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1400

10.52547/esrj.2022.222965.1059

صیاد اصغری سراسکانرود؛ پیام فتح اله اتی کندی


بررسی ساختار مورفولوژیکی- زمین‌ساختی ارتفاعات سیاه کوه در ناحیه دامغان با استفاده از پارامترهای تندی و فرورفتگی.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1400

10.52547/esrj.2022.225004.1088

فاطمه کیارستمی؛ مجتبی یمانی؛ ابوالقاسم گورابی؛ سید محمد زمانزاده؛ محمدرضا قاسمی


سناریوهای خطرپذیری زمین‌لرزه در مناطق شهری مورد‌پژوهی؛ شهر اردبیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1401

10.52547/esrj.2022.222792.1054

رسول صمدزاده


اثر سازه‌های عرضی (پل) بر روی مورفولوژی رودخانه (مطالعه موردی: روستای جوربند، چمستان، مازندران)

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 150-171

10.52547/esrj.13.1.150

افسانه خیری؛ محمد مهدی حسین زاده؛ سیدحسن صدوق ونینی


پهنه‌بندی حوزه آبخیز زیارت از نظر میزان فرسایش خاک با استفاده از مدل SLEMSA

دوره 12، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 50-67

10.52547/esrj.12.4.50

مینا حیدری؛ حوریه زحمتکش مارمی؛ امیر کرم


الگوها و منابع داخلی ریزگردهای تهران

دوره 12، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 86-107

10.52547/esrj.12.4.86

رامین رحیمی؛ منیژه قهرودی تالی؛ سید حسن صدوق


پایش رطوبت خاک در مراحل رشد گندم دیم به کمک نمایه‌های هواشناسی و سنجش از دور

دوره 12، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 50-63

10.52547/esrj.12.2.50

احمد صمدی؛ سعید بازگیر؛ فرامرز خوش اخلاق