موضوعات = ژئومورفولوژی
خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در تشکیل اراضی بدلند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1400

10.48308/esrj.2021.101282

دکتر حمیدرضا مرادی؛ ولی رضایی؛ مهدی عرفانیان


ارزیابی اثرات فعالیت‌های نو زمین‌ساخت بر نمایه‌های شکل حوضه (مطالعه موردی: زیر حوضه‌های زنجان‌رود)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1402

10.48308/esrj.2023.104054

سید جواد حسینی؛ مجتبی یمانی؛ ابوالقاسم گورابی؛ شیرین محمدخان


کاربرد فناوری پهباد در بررسی تغییرات مورفومتری رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه واز، چمستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1403

10.48308/esrj.2024.104522

مریم رشیدی؛ محمدمهدی حسین زاده؛ رضا اسماعیلی


تحلیل خصوصیات هیدروژئومورفیک زیرحوضه‌ها در حساسیت فرسایش‌پذیری خاک (مطالعه موردی: حوضه آبریز الندچای، شمال غرب ایران)

دوره 14، شماره 3، 1402، صفحه 112-131

10.48308/esrj.2023.103507

توحید رحیم پور؛ محمدحسین رضائی مقدم؛ سیداسداله حجازی؛ خلیل ولیزاده کامران


بررسی ساختار مورفولوژیکی - زمین‌ساختی ارتفاعات سیاه‌کوه در ناحیه دامغان با استفاده از پارامترهای تندی و فرورفتگی

دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 38-51

10.48308/esrj.2023.102248

فاطمه کیارستمی؛ مجتبی یمانی؛ ابوالقاسم گورابی؛ سید محمد زمانزاده؛ محمدرضا قاسمی


بررسی روابط بین ویژگی‌های طبیعی و طول و حجم آبکندهای جهان‌آباد در شمال شرقی بویین زهرا

دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 13-29

10.48308/esrj.2023.102962

رضا بیات؛ افسانه عالی نژادیان؛ مجید صوفی؛ عباس ملکی؛ امیدعلی اکبرپور


الگوها و منابع داخلی ریزگردهای تهران

دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 86-107

10.48308/esrj.2022.101546

رامین رحیمی؛ منیژه قهرودی تالی؛ سید حسن صدوق